دومين.CLICK

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller4.99 $ Premium4.79 $ Platinium4.59 $

.click دامنه Reseller

  Register4,99 $
  تمدید12,50 $
  انتقال12,50 $

.click دامنه Premium

  Register4,79 $
  تمدید12,00 $
  انتقال12,00 $

.click دامنه Platinium

  Register4,59 $
  تمدید11,50 $
  انتقال11,50 $
.CLICK tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CLICK top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CLICK domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .CLICK دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : click
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 180 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No